PROJEKTOVANIE VO VŠETKÝCH STUPŇOCH PROJEKT. DOKUMENTÁCIE / SP , RP /

Všetko je podriadené mottu - dom by mal pripomínať miesto ,kde trávim príjemnú dovolenku . Každý človek je iný a tak to býva aj v ponímaní pohľadu na bývanie . Každý si predstavuje svoj dom snov inak , každý má iné potreby a predstavy . Máte pozemok, ale žiadny dom nie je odrazom vašej duše ? Navrhnem dom iba pre vás a s čo najefektívnejším využitím potenciálu pozemku a môžme sa pustiť do ďalšieho kroku . Tým sa myslí vypracovanie štúdie . Na základe obhliadky pozemku resp. interiéru môžem pripraviť otázky , na ktoré mi budete odpovedať ,aby som sa čo najhlbšie oboznámil s vašimi požiadavkami . Tie si vzájomne podpíšeme a začína sa proces tvorby . Dostanete dispozičné riešenia vo variantoch na základe ktorých sa môžu vytvárať pohľady poprípade 3d návrh . Konečne po tejto fáze sa môže vypracovať projekt na stavebné povolenie . Ak sa jedná o rekonštrukciu poprípade zložitý členitý pozemok musí byť prevedené aj geodetické zameranie ,aby sa predišlo zbytočným chybám a odchýlkam . Projektovú dokumentáciu koordinujem s kolektívom odborníkov - profesistov / kúrenie , voda , kanalizácia , elektrika ,statika , požiarny technik , tepolotechnické posúdenie stavby ... / a stavebných inžinierov . Dôležité je , aby som ako autor projektu mohol na ňom pracovať aj v ďalších fázach ,lebo skúsenosti mi ukazujú ako ľahko sa môže v dôsledku odbornej nevedomosti investora narobiť niečo zlé . Nemusia to byť len chyby súvisiace s estetickým /vizuálnym / nedodržaním projektu ale aj nedodržanie noriem . Vo výstavbe sa treba pripraviť na fakt , že sa vám tam budú objavovať rôzni “múdri a skúsení “ ľudia . Bohužiaľ títo “odborníci “ nepoznajú súvislosti a mnohokrát ani normové požiadavky . Samovoľné zmeny môžu byť až tak zlé , že ohrozia aj kolaudáciu stavby .
Po vydaní stavebného povolenie sa môže pristúpiť v vypracovaniu projektu pre realizáciu stavby .Tento projekt rieši stavbu v podrobnostiach, jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby / zväčša mierka 1 : 50 / . Výkresy sú oproti projektu na stavebné povolenie doplnené o výkazy a poznámky . Ďalej pribudnú technické správy a výkaz materiálov + výpis okien a dverí . Dôležitou súčasťou je položkovitý rozpočet stavby s výkazom výmer , ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby resp. kúpu materiálov . Ak počas realizácie stavby došlo k nejakým zmenám musí sa vypracovať aj projekt skutočného vyhotovenia stavby . Zmeny stavby, ktoré zasahujú do statiky stavby, jej dispozície a vonkajšieho vzhľadu sa povoľujú na základe žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. Zmena stavby v osadení objektu alebo v jeho pôdorysných odchýlkach sa musí riešiť ako nové územné konanie . A keď sme už na konci neostáva nič iné ako pri kolaudácii sa tešiť z dobre vykonanej práce alebo ešte lepšie si pripiť šampanským DELUXE .